Nova facturació elèctrica

A principis de juny, el Ministeri d’Indústria va aprovar el nou procediment de facturació horària del consum elèctric per als usuaris domèstics. El nou sistema anirà arribant paulatinament a les llars, ja que precisa d’un comptador intel·ligent. La factura de llum es calcularà en funció del consum que es realitzi cada hora i del preu que marqui, en aquell moment, el mercat majorista d’electricitat. El nou sistema arrencarà el proper 1 de juliol, encara que…... Ver artículo

Nueva facturación eléctrica

A principios de junio, el Ministerio de Industria aprobó el nuevo procedimiento de facturación horaria del consumo eléctrico para los usuarios domésticos. El nuevo sistema irá llegando paulatinamente a los hogares, ya que precisa de un contador inteligente. La factura de luz se calculará en función del consumo que se realice cada hora y del precio que marque, en ese momento, el mercado mayorista de electricidad. El nuevo sistema arranca el próximo 1 de julio,…... Ver artículo

Reforma del règim de la propietat horitzontal

Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que introdueix una reforma en profunditat del règim de la propietat horitzontal. Aquesta modificació entrarà en vigor el 20 de juny de 2015. Algunes de les modificacions, entre d’altres, són: la supressió de l’obligació de fer una primera i una segona convocatòria per reunir la junta de propietaris; als efectes de comunicacions i requeriments, apareixen les  noves tecnologies; aclareix la…... Ver artículo

Reforma del régimen de la propiedad horizontal

Ley 5/2015, del 13 de mayo, de modificación del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, que introduce una reforma en profundidad del régimen de propiedad horizontal. Esta modificación entrará en vigor el 20 de junio de 2015. Algunas de las modificaciones, entre otras, son: la supresión de la obligación de hacer una primera y segunda convocatoria para reunir a la junta de propietarios; a efectos de comunicaciones y requerimientos,…... Ver artículo

Vicis ocults en una compravenda entre particulars

En una compravenda, d’un bé immoble entre particulars, s’entén per vici ocult un defecte greu que no està a la vista i que, en el moment de la compra, el comprador no tenia possibilitat raonable de conèixer. El Codi civil espanyol regula el “sanejament per vicis ocults” i defineix que ha decumplir els següents requisits: Que el vici ocult, per la seva falta de trascendència externa, no pogués ser conegut pel comprador. Que el vici sigui tan greu, en el sentit que el…... Ver artículo

Vicios ocultos en una compraventa entre particulares

En una compraventa, de un bien inmueble entre particulares, se entiende por vicio oculto un defecto grave que no está a la vista y que, en el momento de la compra, el comprador no tenía posibilidad razonable de conocer. El Código civil español regula el “saneamiento por vicios oculto” y define que debe cumplir los siguientes requisitos: Que el vicio oculto, por su falta de trascendencia externa, no pudiera ser conocido por el comprador. Que…... Ver artículo

Aplicació i normativa del Model 600

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ORDRE HAC/1927/2002, de 24 de juliol, per la que es modifica l’Ordre de 4 de juliol de 2001, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix, amb efectes primer de febrer de 2014, un nou tipus d’impost aplicable a tots aquells contractes d’arrendament, tant de finques urbanes com rústiques, que no estiguin subjectes a IVA. Durant l’any 2014, aquest impost era d’un 0,3% sobre la Base Imposable corresponent…... Ver artículo

Aplicación y normativa del Modelo 600

La Generalitat de Catalunya, mediante la ORDEN HAC/1927/2002, de 24 de julio, por la que se modifica la Orden de 4 de julio de 2001, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, establece, con efectos primero de febrero de 2014, un nuevo tipo de impuesto aplicable a todos aquellos contratos de arrendamiento, tanto de fincas urbanas como rústicas, que no estén sujetos a IVA. Durante el año 2014, este impuesto fue de un…... Ver artículo

La compra de viviendas crece un 21,6% en 2014

La compraventa de viviendas creció en 2014 un 21,6% hasta las 365.594 transacciones, lo que supone más de mil viviendas al día. Las transacciones inmobiliarias de viviendas realizadas ante notario en España ascendieron a un total de 365.594 en 2014, lo que supone un incremento del 21,6% frente a 2013, según la estadística sobre transacciones inmobiliarias publicada hoy por el Ministerio de Fomento. Con un total de 365.594 transacciones, más de mil al día, el…... Ver artículo

Novetats IRPF en matèria immobiliària

Principals novetats de l’IRPF en matèria immobiliària. Llei 26/2014, BOE Nº 288 Arrendament d’immobles: Per a l’arrendador-propietari: S’elimina la reducció del 100% dels rendiments derivats de l’arrendament d’habitatge als arrendataris amb edat compresa entre els 18 i 30 anys. S’estableix una única reducció del 60%. Disminueix el percentatge de retenció a compte d’arrendaments subjectes a IVA (locals, trasters…) del 21% al 20%. Per a l’arrendatari: Supressió de la deducció per lloguer de l’habitatge habitual en els lloguers d’habitatge celebrats a partir de l’1 de gener de 2015.…... Ver artículo

Novedades IRPF en materia inmobiliaria

Principales novedades del IRPF en materia inmobiliaria. Ley 26/2014, BOE Nº 288 Arrendamiento de inmuebles: Para el arrendador-propietario: Se elimina la reducción del 100% de los rendimientos derivados del arrendamiento de vivienda a los arrendatarios con edad comprendida entre los 18 y 30 años. Se establece una única reducción del 60%. Se disminuye el porcentaje de retención a cuenta de arrendamientos sujetos a IVA (locales, trasteros…) del 21% al 20%. Para el arrendatario: Supresión de…... Ver artículo

Codi Civil de Catalunya

Llibre primer: Llei 29/2002, de 30 de desembre, primera Llei del Codi civil de Catalunya. http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/03/01/pdfs/A01338-01345.pdf Llibre segon: Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/10209061.pdf Llibre tercer: Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5123/08114039.pdf Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre…... Ver artículo

DÓNDE ESTAMOS

DIRECCIÓN Comte de Salvatierra, 5 / Vía Augusta, 13-15 Desp. 514-516 08006 Barcelona Abrir en GoogleMaps TELÉFONO CENTRAL 933 103 100 TELÉFONO COMERCIALES 933 105 677 FAX 933 190 132 E-MAIL hosta@hosta.cat E-MAIL COMERCIAL comercial@hosta.cat

formulario de contacto

    Acepto la Política de Privacidad según normativa de Protección de Datos vigente.