Entrada en vigor de la Llei de desnonament exprés d’okupes

El passat 2 de juliol va entrar en vigor la nova Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) 5/2018 en la qual s’aprova el desallotjament exprés d’okupes d’habitatges en menys de 20 dies. Queden exclosos d’aquest procediment les promotores, els fons d’inversió, entitats privades i bancs. Així mateix, també s’exclou del desnonament exprés, els casos en què el llogater deixi de pagar els rebuts de lloguer. Per dur a terme aquest tipus de desallotjament, el primer que s’ha…... Veure article

Quan es repercuteix l’IVA en els conceptes d’una factura de lloguer?

En cas que el contracte d’arrendament sigui destinat a local de negoci, els conceptes que en la factura de lloguer es detallin hauran de portar el corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA) així com, en el cas que s’hagi d’aplicar, la corresponent retenció. La retenció sobre els rendiments procedents de l’arrendament no opera només sobre el concepte renda, sinó també sobre totes les despeses que l’arrendador repercuteixi a l’arrendament. Segons lo previst en l’Art. 78…... Veure article

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Els informem que el 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, encara que aquesta tindrà un termini d’adaptació d’un any, en la que s’obliga, a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, a aquelles que exerceixin una activitat professional de col·legiació obligatòria o siguin empleats públics, a tenir el corresponent Certificat Electrònic que permeti a l’Administració poder comunicar-se sense necessitat de fer-ho en paper. Aquesta nova Llei té com objecte…... Veure article

Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost de Béns Immobles a la ciutat de Barcelona

El passat 1 gener 2016 va entrar en vigor l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’ Impost de Béns Immobles, la qual incorpora canvis en les bonificacions i increments respecte a les quotes líquides de l’any 2015. Bonificacions de la quota íntegra per a: Habitatges de protecció oficial: 50% de bonificació durant els quatre primers anys, 30% durant el cinquè i un 10% en el sisè any. Famílies nombroses: el percentatge de bonificació es quantifica segons el…... Veure article

Inspecció Tècnica de l’Edifici ( ITE ) – Decret 67/2015, 5 de maig

A Finques Hosta, com a Administradors de finques, tenim el deure d’assessorar als nostres clients perquè els seus edificis i/o habitatges estiguin degudament conservats, a fi d’evitar possibles riscos. La Inspecció Tècnica de l’Edifici permet que professionals tècnics competents examinin l’immoble i, d’aquesta manera, puguin confeccionar un document, el qual descriu les característiques generals de l’edifici, on ha de constar l’estat de conservació i les possibles deficiències que puguin afectar elements comuns d’aquest. Cal esmentar…... Veure article

Modificació del tipus de retenció aplicable als lloguers

El dia 11 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 9/2015, de mesures per reduir la càrrega tributària dels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Una de les novetats que afecta al nostre sector és la modificació del tipus de retenció aplicable als rendiments de capital mobiliari, es a dir, als lloguers. Aquest tipus de retenció passa, des del 12 de juliol de 2015, del 20% al…... Veure article

Reforma del règim de la propietat horitzontal

Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que introdueix una reforma en profunditat del règim de la propietat horitzontal. Aquesta modificació entrarà en vigor el 20 de juny de 2015. Algunes de les modificacions, entre d’altres, són: la supressió de l’obligació de fer una primera i una segona convocatòria per reunir la junta de propietaris; als efectes de comunicacions i requeriments, apareixen les  noves tecnologies; aclareix la…... Veure article

Aplicació i normativa del Model 600

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ORDRE HAC/1927/2002, de 24 de juliol, per la que es modifica l’Ordre de 4 de juliol de 2001, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix, amb efectes primer de febrer de 2014, un nou tipus d’impost aplicable a tots aquells contractes d’arrendament, tant de finques urbanes com rústiques, que no estiguin subjectes a IVA. Durant l’any 2014, aquest impost era d’un 0,3% sobre la Base Imposable corresponent…... Veure article

Novetats IRPF en matèria immobiliària

Principals novetats de l’IRPF en matèria immobiliària. Llei 26/2014, BOE Nº 288 Arrendament d’immobles: Per a l’arrendador-propietari: S’elimina la reducció del 100% dels rendiments derivats de l’arrendament d’habitatge als arrendataris amb edat compresa entre els 18 i 30 anys. S’estableix una única reducció del 60%. Disminueix el percentatge de retenció a compte d’arrendaments subjectes a IVA (locals, trasters…) del 21% al 20%. Per a l’arrendatari: Supressió de la deducció per lloguer de l’habitatge habitual en els lloguers d’habitatge celebrats a partir de l’1 de gener de 2015.…... Veure article

Codi Civil de Catalunya

Llibre primer: Llei 29/2002, de 30 de desembre, primera Llei del Codi civil de Catalunya. http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/03/01/pdfs/A01338-01345.pdf Llibre segon: Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/10209061.pdf Llibre tercer: Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5123/08114039.pdf Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre…... Veure article

ON ESTEM

Direcció
Comte de Salvatierra, 5 / Via Augusta, 13-15 Desp. 514-516
08006 Barcelona
Obrir a GoogleMaps >
Telèfon central 93 310 31 00
Telèfon comercial 93 310 56 77
E-mail hosta@hosta.cat
E-mail comercial comercial@hosta.cat

contacte

    Estic d'acord amb la Política de Privacitat segons normativa de protecció de dades vigent.